പറങ്കി അണ്ടി ചിക്കൻ പോക്സ് വരുത്തുമോ

Spread the love

ഈ ഫോട്ടോയില്‍ കാണുന്ന സാധനത്തിനു എന്റെ നാട്ടില്‍ പറങ്കി അണ്ടി എന്ന് പറയും .എല്ലാരും ഇത് വറുത്തു ഇതിന്റെ അകത്തു ഉള്ള സാധനം കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ നാട്ടില്‍ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് .ഈ സാധനം അസമയത്ത് വറുത്താല്‍ അതിന്റെ മണം ചിക്കന്‍ പോക്സ് വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് …ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടോ ? 

Leave a Reply