രണ്ടു വെളുത്ത രൂപങ്ങൾ കയറിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു

എന്റെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവുമായിരുന്നു ഒരു ബൈക്ക് സ്വന്തമായി വാങ്ങുക എന്നത്.അങ്ങനെ 2015വർഷത്തിൽ ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പണികൾക്ക് പോയി കിട്ടിയ തുകകൾ ചേർത്ത് എന്റെ സ്വന്തം ബൈക്ക് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി വച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു വഴി വീടിന് അൽപ്പം അകലെയായി ഒരു 2nd ഹാന്റ് പൾസർ-180 വിൽക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് .അന്ന് തന്നെ ഞാനും അവനും ചെന്ന് ബൈക്ക് നോക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വണ്ടി അധികം ഓടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി […]

Read more